Voices of the West, Movie Saturday – Glenn Strange, 11/30/19